श्री गुरू ग्रंथ साहिब दर्पण । टीकाकार: प्रोफैसर साहिब सिंह । अनुवादक भुपिन्दर सिंह भाईख़ेल

Page 94

jkxq ekŁ pmins Ąk# ƒ egyk †œ

(ੴ ) bd vksvadkj lfrukeq djrk iqj[kq fujĂm fujoS#
vdky ewjfr vtwuh lSĂa xqjizlkfnœ

gfj gfj ukeq eS gfj efu Ăkbvkœ oMĂkxh gfj ukeq fşkvkbvkœ xqfj iwjS gfj uke flfşk ikbZ dks fojyk xqjefr pyS thmœƒœ eS gfj gfj [kjpq ybvk cafu iySœ esjk izkąk l[kkbZ lnk ukfy pySœ xqfj iwjS gfj ukeq fnŽˇkbvk gfj fugpyq gfj şkuq iyS thmœ„œ gfj gfj ltąkq esjk izhreq jkbvkœ dksbZ vkfąk feykoS esjs izkąk thokbvkœ gm jfg u ldk fcuq ns[ks izhrek eS uh# ogs ofg pyS thmœ…œ lfrxq# feŹq esjk cky l[kkbZœ gm jfg u ldk fcuq ns[ks esjh ekbZœ gfj thm fØik djgq xq# esygq tu ukud gfj şkuq iyS thmœ†œƒœ ¼iék ‹†½

mPpkjąk: ukeq&ukeA Ăkbvk&ĂkŤvkA fşkvkbvk&fşkvkŤvkA [kjpq&[kjpA ybvk&yŤvkA fnŽˇkbvk&fnŽˇkŤvkA fugpyq&fugpyA şkuq&şkuA ltąkq<ąkA izhreq&izhreA jkbvk&jkŤvkA thokbvk&thokŤvkA fcuq&fcuA uh#&uhjA feŹq&feŹA

in~vFkZ:&pmins&pkj inksa okys, pkj can okys škcnA

eS efu&esjs eu esaA oMĂkxh&cús ĂkXŤksa lsA xqfj&xqŚ ds ŃkjkA xqfj iwjs&iwjs xqŚ lsA flfşk&lQyrkA pyS&pyrk gSA1A

izkąk l[kkbZ&izkąkksa dk lkFkh, ftan dk lkFkhA xqfj iwjS&iwjs xqŚ usA fugpyq&lnk fVds jgus okykA iyS&esjs iYys esa, esjs iklA2A

jkbvk&cknškkgA vkfąk&yk dsA izkąk thokbvk&izkąkks dks thou nsus okyk, vkfRed thou nsus okykA gm&eSaA izhre&gs izhre! uh#&uhj, ikuh, vkWa[kksa esa ikuhA ogs ofg pyS&cgrk tk jgk gSA3A

cky l[kkbZ&cpiu dk lkFkhA ekb&gs ekWa! gfj thm&gs gfj th! djgq&djrs gksA esygq&rqe feykrs gksA4A

vFkZ:& ijekRek dk uke esjs eu dks IŤkjk yx jgk gS, ijekRek eqŁs eu esa Ăk jgk gSA cús ĂkXŤksa ls ¼gh½ eSaus ijekRek dk uke flejk gSA ijekRek dk uke fleju dh Ťs lQyrk eSaus iwjs xqŚ ls gkfly dh gS ¼ftl ij xqŚ dh esgj gks, mls Ťs nkr feyrh gS½ dksbZ fojyk ¼ĂkXŤškkyh½ xqŚ dh efr ij pyrk gS ¼vkSj uke fleju djrk gS½A1A

¼iwjs xqŚ dh esgj ls½ eSaus ijekRek dk uke ¼vius thou lQj ds okLrs½ [kpZ iYys ls ckaşk fyŤk gSA Ťs gfj dk uke esjh ftan dk lkFkh cu xŤk gSA ¼vc Ťs½ lnk esjs lkFk jgrk gS ¼esjs fny esa fVdk jgrk gS½A iwjs xqŚ us¼Ťs½ gfj uke ¼esjs fny esa½iDdk djds fVdk fnŤk gSA gfj uke şku esjs ikl vc lnk fVds jgus okyk şku gks xŤk gSA2A

ijekRek ¼gh½esjk ¼vly½ lTtu gSA ijekRek gh esjk izhre ikrškkg gSA eqŁs vkfRed thou nsus okyk gSA ¼esjh gj leŤ reUuk gS fd½ dksbZ ¼xqjeq[k og izhre½ yk ds eqŁs feyk nsA

gs esjs izhre izĂw! eSa rsjk nškZu fdŤs fcuk ugha jg ldrk ¼rsjs foNksús esa esjh vkWa[kksa esa ls fcjg dk½ ikuh fujarj py iúrk gSA3A

gs esjh ekWa! xqŚ esjk ¼Şslk½ feŹ gS ¼tSls½ cpiu dk lkFkh gksA eSa xqŚ ds nškZu fdŤs cxSj ugha jg ldrk ¼eqŁs şkSŤZ ugha vkrk½A

gs nkl ukud! ¼dg&½ gs izĂw th! ftl is rqe Ñik djrs gks, mls xqŚ feykrs gks vkSj mlds iYys gfj uke şku bdÎk gks tkrk gSA4A1A

ekŁ egyk †œ eşkqlwnu esjs eu ru izkukœ gm gfj fcuq nwtk vo# u tkukœ dksbZ ltąkq larq feyS oMĂkxh eS gfj izĂq fivkjk nlS thmœƒœ gm euq ruq [kksth Ăkfy ĂkykbZœ fdm fivkjk izhreq feyS esjh ekbZœ fefy lrlaxfr [kkstq nlkbZ fofp laxfr gfj izĂq olS thmœ„œ esjk fivkjk izhreq lfrxq# j[kokykœ ge ckfjd nhu djgq izfrikykœ esjk ekr firk xq# lfrxq# iwjk xqj ty fefy deyq foxlS thmœ…œ eS fcuq xq# ns[ks uhn uk vkoSœ esjs eu rfu osnu xqj fcjgq yxkoSœ gfj gfj nbvk djgq xq# esygq tu ukud xqj fefy jglS thmœ†œ„œ ¼iék ‹†½

mPpkjąk: fcuq&fcuA vo#&vojA ltąkq<ąkA euq&euA ruq&ruA izhreq&izhreA [kkstq&[kkstA lfrxq#&lfrxqjA deyq&deyA rfu&ruA nbvk&nŤvkA

in~vFkZ:&eşkqlwnu&eşkq uke ds jkĎkl dks ekjus okyk, ijekRekA eu ru izkuk&esjs eu dk esjs ru dk vkljkA gm&eSaA oMĂkxh&cús ĂkXŤksa lsA1A

[kksth&eSa [kkstrk gwWaA Ăkfy&ŽwaŽ dsA ĂkykbZ&Ăyk djdsA fdm&dSls? ekbZ&gs eka! fefy&fey dsA [kkstq nlkbZ&eSa irk iwNrk gwWaA nlkbZ&eSa iwNrk gwWaA2A

nhu&fuekąks, uknkuA xqj ty fefy&xqŚ Śih ty ls fey dsA foxlS&f[ky tkrk gSA 3A

uhn&vkfRed škkafrA eu rfu&eu esa ru esaA osnu&ihúkA xqj fcjgq&xqŚ dk foNksúkA jglS&[kqšk jgrk gS, vkuan gkfly djrk gSA4A

vFkZ:&ijekRek esjs eu dk vkljk gS, esjs škjhj dk ¼KkusafnzŤksa dk½ vkljk gSA ijekRek ds fcuk fdlh vkSj dks eSa ¼thou dk vkljk½ ugha leŁrkA lkSĂkXŤ ls eqŁs dksbZ xqjeq[k lTtu fey tkŞ vkSj eqŁs IŤkjs izĂw dk irk crk nsA1A

gs esjh eka! ¼blfyŞ fd½ dSls eqŁs IŤkjk izhre izĂw fey tkŞ eSa ŽwaŽ ds vkSj ŽwaŽok ds viuk eu [kkstrk gwWa viuk škjhj [kstrk gwWaA lkşk&laxr esa ¼Ăh½ fey ds ¼ml izhre dk½ irk iwNrk gwWa ¼DŤksafd og½ gfj izĂw lkşk laxfr esa clrk gSA2A

¼gs izĂw!½ ge rsjs uknku cPps gSaA gekjh jĎkk djA ¼gs izĂw!½ eqŁs IŤkjk izhre xqŚ feyk ¼ogh fodkjksa ls esjh½ jĎkk djus okyk gSA iwjk xqŚ lRxqŚ ¼eqŁs bl rjg IŤkjk gS, tSls½ esjh eka vkSj esjk firk gS ¼tSls½ ikuh dks fey ds dey Qwy f[kyrk gS¼oSls gh½ xqŚ dks ¼fey ds esjk ânŤ xn~&xn~ gks tkrk gS½A3A

gs gjh! xqŚ dk nškZu fdŞ fcuka esjs eu dks škkafr ugha vkrhA xqŚ ls foNksúk ¼Şd Şslh½ ihúk ¼gS, tks lnk½ esjs eu esa esjs ru esa yxh jgrh gSA gs gjh! ¼esjs ij½ esgj dj ¼vkSj eqŁs½ xqŚ feykA

gs nkl ukud! ¼LoŤa&½ xqŚ dks fey ds ¼eu½ f[ky mBWrk gSA4A2A


TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh