श्री गुरू ग्रंथ साहिब दर्पण । टीकाकार: प्रोफैसर साहिब सिंह । अनुवादक भुपिन्दर सिंह भाईख़ेल

Page 711

ੴ ¼bd vksvadkj½ lfr ukeq djrk iqj[kq fujĂm fujoS#
vdky ewjfr vtwuh lSĂa xqj izlkfnœ

jkxq VksMh egyk † Ąk# ƒœ

gfj fcuq jfg u ldS euq esjkœ esjs izhre izku gfj izĂq xq# esys cgqfj u Ăotfy Qsjkœƒœ jgkmœ esjS ghvjS yksp yxh izĂ dsjh gfj uSugq gfj izĂ gsjkœ lfrxqfj nbvkfy gfj ukeq fnzŽˇkbvk gfj ikşk# gfj izĂ dsjkœƒœ gfj jaxh gfj ukeq izĂ ikbvk gfj xksfoan gfj izĂ dsjkœ gfj fgjnS efu rfu ehBk ykxk eqf[k elrfd Ăkxq paxsjkœ„œ yksĂ fodkj ftuk euq ykxk gfj folfjvk iqj[kq paxsjkœ vksb eueq[k ewŽˇ vfxvkuh dghvfg fru elrfd Ăkxq eansjkœ…œ fccsd cqfşk lfrxqj rs ikbZ xqj fxvkuq xqŚ izĂ dsjkœ tu ukud ukeq xqŚ rs ikbvk şkqfj elrfd Ăkxq fy[ksjkœ†œƒœ  ¼iék ‰ƒƒ½

in~vFkZ:&
esys&¼ftldks½ feyk nsrk gSA cgqfj&nksckjkA Ăotfy&lalkj leqanz esaA1A jgkmA

ghvjS&ânŤ esaA yksp&rkaĄk, pkgrA dsjh&dhA uSugq&vkWa[kksa lsA gsjk&jsŚWa, ns[kwWaA lfrxqfj&xqŚ usA nbvkfy&nŤkyq usA fnzŽˇkbvk&ânŤ esa n`Žˇ dj fyŤkA ikşk#&likV jkLrkA dsjk&dk, feyus dkA1A

jaxh&vusdksa jaxks dfjšeksa dk ekfydA efu&eu esaA rfu&ru esaA eqf[k&eq[k ijA elrfd&ekFks ijA2A

vksb&¼škCn ‘vksg’ dk cgqopu½A eueq[k&vius eu ds ihNs pyus okysA ewŽˇ&ew[kZA dghvfg&dgykrs gSaA vfxvkuh&vkfRed thou ls csleŁA3A

fccsd cqfşk&¼vPNs cqjs dh½ ij[k djus okyh vDyA rs&lsA fxvkuq&vkfRed thou dh lwŁA şkqfj&şkqj njxkg lsA fy[ksjk&fy[kk gqvkA4A

vFkZ:& gs ĂkbZ! esjk eu ijekRek dh Ťkn ds fcuk ugha jg ldrkA xqŚ ¼ftl euq"Ť dks½ ftan dk IŤkjk izĂw feyk nsrk gS, mldks lalkj&leqanz esa nksckjk ugha vkuk iúrkA1A jgkmA

gs ĂkbZ! esjs ânŤ esa izĂw ¼ds feyki½ dh reUuk yxh gqbZ Fkh ¼esjk th djrk Fkk fd½ eSa ¼viuh½ vkWa[kksa ls gjh&izĂw dks ns[k ywWaA nŤkyq xqŚ us ijekRek dk uke esjs fny esa n`Žˇ dj fnŤk& Ťgh gS gjh&izĂw ¼dks feyus½ dk likV jkLrkA1A

gs ĂkbZ! vusdksa dfjšeksa ds ekfyd gjh izĂw xksfcan dk uke ftl euq"Ť us izkIr dj fyŤk, mlds ânŤ esa, mlds eu esa škjhj esa, ijekRek IŤkjk yxus yx tkrk gS, mlds ekFks is eqWag is vPNs ĂkXŤ tkx iúrs gSaA2A

ij, gs ĂkbZ! ftu euq"Ťksa ds eu yksĂ vkfn fodkjksa esa eLr jgrs gSa, mudks vPNk vdkyiqj[k Ăwyk jgrk gSA vius eu ds ihNs pyus okys os euq"Ť ew[kZ dgs tkrs gSa, vkfRed thou dh vksj ls cs&leŁ dgs tkrs gSaA muds ekFks ij cqjh fdLer ¼mĄkúh gqbZ leŁ yks½A3A

gs nkl ukud! ftu euq"Ťksa ds ekFks ij şkqj ls fy[ks vPNs ĂkXŤ mĄkú vkŞ, mUgksaus xqŚ ls ijekRek dk uke izkIr dj fyŤk, mUgksaus xqŚ ls vPNs&cqjs dke dh ij[k okyh cqf€ gkfly dj yh, mUgksaus ijekRek ds feyki ds fyŞ xqŚ ls vkfRed thou dh lwŁ izkIr dj yhA4A1A

VksMh egyk ‡ Ąk# ƒ nqins   ੴ ¼bd vksvadkj½ lfrxqj izlkfnœ laru voj u dkgw tkuhœ csijokg lnk jafx gfj dS tk dks ik[kq lqvkehœ jgkmœ Åp lekuk Bkdqj rsjks voj u dkgw rkuhœ vSlks ve# fefyvks Ăxru dm jkfp jgs jafx fxvkuhœƒœ jksx lksx nq[k tjk ejk gfj tufg ugh fudVkuhœ fujĂm gksb jgs fyo ŞsdS ukud gfj euq ekuhœ„œƒœ  ¼iék ‰ƒƒ½

in~vFkZ:& voj dkgw&fdlh vkSj dh ¼eqFkkth½A gfj dS jafx&ijekRek ds IŤkj esaA tk dks&ftu dkA ik[kq&iĎk, ennA jgkmA

lekuk&škkfeŤkuk, škkgh BkBA Bkdqj&gs Bkdqj! u rkuh&ugh rkuk gqvkA ve#&vVy ijekRekA dm&dksA jkfp jgs&eLr jgrs gSaA jafx&izse esaA fxvkuh&vkfRed thou dh lwŁ okysA1A

lksx&fparkA tjk&cqŽˇkik, cqŽˇkis dk MjA ejk&ekSr, ekSr dk MjA fudVkuh&utnhdA fyo ŞsdS&Şd esa gh lqjfr tksú dsA ekuh&ekuk jgrk gS, irht tkrk gSA2A

vFkZ:& gs ĂkbZ! ftudh enn ijekRek djrk gS os lar tu fdlh vkSj dh ¼eqFkkth djuh½ ugha tkursA os ijekRek ds IŤkj esa ¼fVd ds½ lnk csijokg jgrs gSaA jgkmA

¼gs ĂkbZ! os lar tu ŤwWa dgrs jgrs gSa &½ gs ekfyd izĂw! rsjk škkeŤkuk ¼lc škkgksa&cknškkgksa ds škkeŤkuksa ls½ ÅWapk gS, fdlh vkSj us ¼bruk ÅWapk škkeŤkuk dĂh½ ugha rkukA gs ĂkbZ! lar tuksa dks Şslk lnk dkŤe jgus okyk gjh feyk jgrk gS, vkfRed thou dh lwŁ okys os lar tu ¼lnk½ ijekRek ds izse esa gh eLr jgrs gSaA1A

gs ukud! jksx, fpark&fQØ, cqŽˇkik, ekSr ¼buds lge½ ijekRek ds lsodksa dsa utnhd Ăh ugha QVdrsA og Şd ijekRek esa gh lqjfr tksú ds ¼nqfuŤk ds Mjksa dh vksj ls½ fuMj jgrs gSa mudk eu izĂw dh Ťkn esa irhtk jgrk gSA2A1A

VksMh egyk ‡œ gfj fcljr lnk [kqvkjhœ rk dm şkks[kk dgk fcvkiS tk dm vksV rqgkjhœ jgkmœ fcuq fleju tks thou cyuk lji tSls vjtkjhœ uo [kaMu dks jktq dekoS vafr pySxks gkjhœƒœ xqąk fuşkku xqąk fru gh xkŞs tk dm fdjik şkkjhœ lks lq[khvk şkauq mlq tuek ukud frlq cfygkjhœ„œ„œ  ¼iék ‰ƒƒ&‰ƒ„½

in~vFkZ:& [kqvkjh&csbTtrhA dm&dksA dgk fcvkiS&ugha OŤki ldrkA vksV&vkljkA jgkmA

cyuk&fcykuk, xqtkjukA vjtkjh&mezA uo [kaMu dks jktq&lkjh şkjrh dk jktA vafr&vkf[kj dksA gkjh&gkj ds ¼euq"Ť thou dh ckth½A1A

xqąk fuşkku xqąk&xqąkksa ds [ktkus izĂw ds xqąkA fru gh&mlus gh ¼’frfu’ dh ‘fu’ dh ‘f ‘ ekŹk ‘gh’ fØŤk fošks"kąk ds dkjąk gV xbZ gS½ tk dm&ftl ijA şkkjh&dhA şkauq&eqckjdA frlq&ml ls dqckZuA2A

vFkZ:& gs ĂkbZ! ijekRek ¼ds uke½ dks Ăqykus ls lnk ¼ekŤk ds gkFkksa euq"Ť dh½ csbTtrh gh gksrh gSA gs izĂw! ftl euq"Ť dks rsjk vkljk gks, mldks ¼ekŤk ds fdlh Ăh fodkj ls½ şkks[kk ugha yx ldrkA jgkmA

gs ĂkbZ! ijekRek ds uke&fleju ds fcuk ftruh Ăh ftanxh xqtkjuh gS ¼oks Şsls gksrh gS½ tSls lkWai ¼viuh½ mez xqtkjrk gS ¼mez pkgs yach gksrh gS, ij og lnk vius vanj tgj iSnk djrk jgrk gS½A ¼fleju ls oafpr jgus okyk euq"Ť vxj½ lkjh şkjrh dk jkt Ăh djrk jgs, rks Ăh vkf[kj ekul thou dh ckth gkj ds gh tkrk gSA1A

gs ukud! ¼dg& gs ĂkbZ!½ xqąkksa ds [ktkus gjh ds xqąk ml euq"Ť us gh xkŞ gSa ftl ij gjh us esgj dh gSA og euq"Ť lnk lq[kh thou OŤrhr djrk gS, mldh ftanxh lnk eqckfjd gksrh gSA Şsls euq"Ť ls dqckZu gksuk pkfgŞA2A2A

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh