श्री गुरू ग्रंथ साहिब दर्पण । टीकाकार: प्रोफैसर साहिब सिंह । अनुवादक भुपिन्दर सिंह भाईख़ेल

Page 719

jkx cSjkúh egyk † Ąk# ƒ nqins

ੴ ¼bd vksvadkj½ lfrxqj izlkfnœ

lqfu eu vdFk dFkk gfj ukeœ fjfşk cqfşk flfşk lq[k ikofg Ătq xqjefr gfj jke jkeœƒœ jgkmœ ukuk f[kvku iqjku tlq Åre [kV njlu xkofg jkeœ ladj Øksfú rsrhl fşkvkbvks ugh tkfuvks gfj ejekeœƒœ lqfj uj xąk xaşkzc tlq xkofg lĂ xkor tsr mikeœ ukud fØik djh gfj ftu dm rs lar Ăys gfj jkeœ„œƒœ  ¼iék ‰ƒ‹½

in~vFkZ:& eu&gs eu! vdFk&og izĂw ftldk LoŚi cŤku ugha fdŤk tk ldrkA vdFk dFkk&ml izĂw ds flQr lkykg dh ckrsa ftldk lgh LoŚi crkŤk ugha tk ldrkA fjfşk&şku inkFkZA cqfşk&vdyA flfşk&djkekrh rkdrsaA ikofg&rw izkIr dj ysxkA xqjefr&xqŚ dh fškĎkk ij py dsA1A jgkmA

ukukf[kvku&ukuk vk[ŤkuA ukuk&dbZ fdLeksa dsA vk[Ťku&izlaxA tlq&flQr lkykgA [kV njlu&Ns škkLŹA xkofg&xkŞ tkrs gSaA ladj&fškoA ejeke&eeZ, ĂsnA1A

lqfj&nsorsA uj&euq"ŤA xąk&fško th ds lsodA xaşkzc&xaşkoZ, nsorkvksa ds jkxhA tsr&ftruh ĂhA mike&iSnk dh gqbZA djh&dh gqbZA ftu dm&ftu ijA rs&og ¼cgqopu½A2A

vFkZ:& gs ¼esjs½ eu! ml ijekRek ds uke dh flQr lkykg lquk dj ftldk lgh LoŚi cŤku ugha fdŤk tk ldrkA gs eu! xqŚ dh efr ij py ds ijekRek dk Ătu fdŤk djA rw şku&inkFkZ, ÅWaph vDy, djkekrh rkdrsa, lkjs lq[k ¼gjh&uke esa gh½ izkIr dj ysxkA1A jgkmA

gs eu! ¼ml vdFk ijekRek dk fleju fdŤk dj ftldk½ mŸke Ťšk ¼egkĂkjr vkfn½ vusdksa izlax, iqjkąk vkSj Ns škkLŹ xkrs gSa ¼ij mldk var ugha ik lds½Afško th vkSj rSafrl djksú nsorkvksa us Ăh mldk şŤku şkjk, ij ml gjh dk Ăsn ugha ikŤkA1A

¼gs eu! ml ijekRek dh dFkk lquk dj ftldk½ Ťšk nsorkxąk, euq"Ť o xaşkoZ xkrs vk jgs gSa, ftruh Ăh iSnk dh gqbZ l`f"V gS, lkjh ftlds xqąk xkrh gSA gs ukud! ¼dg&gs eu!½ ijekRek ftu euq"Ťksa ij Ñik djrk gS, og euq"Ť mPp thou okys lar cu tkrs gSa ¼oSls mldk dksbZ Ăsn ugha ikŤk tk ldrk½A2A1A

cSjkúh egyk †œ eu fefy lar tuk tlq xkbvksœ gfj gfj jruq jruq gfj uhdks xqfj lfrxqfj nkuq fnokbvksœƒœ jgkmœ frlq tu dm euq ruq lĂq nsom ftfu gfj gfj ukeq lqukbvksœ şkuq ekbvk laiS frlq nsom ftfu gfj ehrq feykbvksœƒœ f[kuq fdafpr fØik djh txnhlfj rc gfj gfj gfj tlq fşkvkbvksœ tu ukud dm gfj ĂsVs lqvkeh nq[kq gmeS jksxq xokbvksœ„œ„œ  ¼iék ‰ƒ‹½

in~vFkZ:& eu&gs eu! fefy&fey dsA xkbvks&xkŤkA uhdks&vPNk, dherhA xqfj&xqŚ usA lfrxqfj&lfrxqŚ usA1A jgkmA

dm&dksA nsom&nsÅWa, eSa nsrk gwWaA ftfu&ftlusA laiS&şku inkFkZA1A

f[kuq&fNu Ăj ds fyŞA fdafpr&Fkksúh lh ĂhA txnhlfj&txnhšoj us, txr ds bZšoj usA ĂsVs&feysA tu dm&ftl euq"Ť dksA2A

vFkZ:& gs eu! xqŚ us lfrxqŚ us ¼ftl euq"Ť dks ijekRek ls½ ijekRek dk uke&jRu dherh uke cf[škšk ds rkSj ij fnyok fnŤk, mlus lar tuksa ds lkFk fey ds ijekRek dh flQr lkykg djuh škqŚ dj nhA1A jgkmA

gs eu! eSa ml euq"Ť dks viuk eu ru lc dqN ĂsVk djrk gwWa, şku&inkFkZ&ekŤk mlds gokys djrk gWwa, ftlus ¼eqŁs½ ijekRek dk uke lqukŤk gS, ftlus ¼eqŁs½ feŹ izĂw feykŤk gSA1A

gs eu! txr ds ekfyd izĂw us tc ¼fdlh lsod ij½ Şd iy Ăj ds fyŞ Fkksúh ftruh Ăh esgj dj nh, mlus rc ijekRek dh flQr lkykg djuh škqŚ dj nhA gs ukud! ftl euq"Ť dks ekfyd izĂw th fey xŞ, mldk gjsd nq[k ¼vkSj½ vge~ vgadkj dk jksx nwj gks xŤkA2A2A

cSjkúh egyk †œ gfj tuq jke uke xqu xkoSœ ts dksbZ fuan djs gfj tu dh viquk xquq u xokoSœƒœ jgkmœ tks fdNq djs lq vkis lqvkeh gfj vkis dkj dekoSœ gfj vkis gh efr nsoS lqvkeh gfj vkis cksy cqykoSœƒœ gfj vkis iap rrq fclFkkjk fofp şkkrq iap vkfi ikoSœ tu ukud lfrxq# esys vkis gfj vkis Łx# pqdkoSœ„œ…œ  ¼iék ‰ƒ‹½

in~vFkZ:& xkoS&xkrk jgrk gSA dh&dhA xquq&xqąk, LoĂkoA1A jgkmA

vkis&vki ghA cksfy&cksy dsA cksfy cqykoS&¼[kqn gh gjsd tho esa½ cksyrk gS [kqn gh thoksa dks cksyus ds fyŞ izsjrk gSA1A

iap rrq&ty, vfXu, i`Foh, okŤq, vkdkškA iap şkkrq&ty esa jl, vfXu esa Śi, i`Foh esa xaşk, okŤq esa LiškZ, vkdkšk esa škcnA Łx#&Łxúk, [khaprkuA pqdkoS&pqdkrk gSA2A

vFkZ:& gs ĂkbZ! ijekRek dk ĂDr lnk ijekRek ds xqąk xkrk jgrk gSA vxj dksbZ euq"Ť ml Ăxr dh fuank ¼Ăh½ djrk gS rks og Ăxr viuk LoĂko ugha RŤkxrkA1A jgkmA

gs ĂkbZ! ¼ĂDr viuh fuank lqu ds Ăh viuk LoĂko ugha RŤkxrk, DŤksafd og tkurk gS fd½ tks dqN dj jgk gS ekfyd&izĂw [kqn gh ¼thoksa esa cSB ds½ dj jgk gS, og [kqn gh gjsd dkj dj jgk gSA ekfyd&izĂw [kqn gh ¼gjsd tho dks½ efr nsrk gS, [kqn gh ¼gjsd esa cSBk½ cksy jgk gS, [kqn gh ¼gjsd tho dks½ cksyus dh izsjąkk dj jgk gSA1A

gs ĂkbZ! ¼ĂDr tkurk gS fd½ ijekRek us [kqn gh ¼vius vki ls½ ikWap rRoksa dk txr ilkjk ilkjk gqvk gS, [kqn gh bu rRoksa esa ikWapksa fo"kS Ăjs gqŞ gSaA gs ukud! ¼dg& gs ĂkbZ!½ ijekRek vki gh vius lsod dks feykrk gS, vkSj, vki gh ¼mlds vanj ls gjsd fdLe dh½ [khaprku [kRe djrk gSA2A3A


TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh