श्री गुरू ग्रंथ साहिब दर्पण । टीकाकार: प्रोफैसर साहिब सिंह । अनुवादक भुपिन्दर सिंह भाईख़ेल

Page 721

jkxq fryax egyk ƒ Ąk# ƒ

ੴ lfr ukeq djrk iqj[kq fujĂm fujoS#
vdky ewjfr vtwuh lSĂa xqj izlkfnœ

Ťd vjt xqQre isfl rks nj xksl dqu djrkjœ gdk dchj djhe rw csvSc ijonxkjœƒœ nqfuvk eqdkes Qkuh rgdhd fny nkuhœ ee lj ewb vtjkbZy fxjQrg fny gsfp u nkuhœƒœ jgkmœ tu filj inj fcjknjka dl usl nlraxhjœ vkf[kj fcvQre dl u nkjn pwa lon rdchjœ„œ lc jkst xlre nj gok djnse cnh f[kvkyœ xkgs u usdh dkj djne ee ba Z fpuh vgokyœ…œ cnc[kr ge pq c[khy xkfQy csutj csckdœ ukud cqxksŤn tuq rqjk rsjs pkdjka ik [kkdœ†œƒœ  ¼iék ‰„ƒ½

in~vFkZ:&Ťd&ŞdA vjt&fourhA xqQre&eSaus dgh ¼xqQˇr&dghA e&eSaus½A isfl&lkeus, vkxsA isfl rs&rsjs vkxsA nj&esaA xksl&xksšk, dkuA nj xksl&dkuksa esaA dqu&djA nj xksl dqu&dkuksa esa dj, şŤku ls lquA djrkj&gs djrkj! gdk&lPpkA dchj&cúkA djhe&deZ djus okyk, cf[škšk djus okykA vSc&Şsc, fodkjA csvSc&fuj fodkj, ifoŹA ijonxkj&ikyuk djus okykA1A

eqdke&txgA Qkuh&Qukg gksus okyk, ukškoarA eqdkes Qkuh&Quk dh txgA rgdhd&lpA fny&gs fny! Nkuh&rw tkuA ee&esjkA lj&fljA ewb&ckyA ee lj ewb&esjs flj ds ckyA vtjkbZy&ekSr ds Qfjšrs dk uke gSA fxjQrg&fxjQr, idús gqŞ gSaA fny&gs fny! gsfp u&dqN Ăh ughaA nkuh&rw tkurkA1A jgkmA

tu&LŹhA filj&iqŹA fcjknj&ĂkbZA fcjknjka&ĂkbZŤksa esaA dl&dksbZ ĂhA usl&uslr, u vLr, ugha gSA nlr&gkFkA xhj&idúus okykA nlraxhj&gkFk idúus okykA vkf[kj&vkf[kj, var dksA fcvQre& ¼mQrknu&fxjuk½ eSa fxŚWaA dl&dksbZ ĂhA nkjnq&j[krk, j[k ldrkA ¼nkškru&j[kuk½A pwa&tcA lon&gksxhA rdchj&og uekt tks eqnsZ ds nckus ds oDr iŽˇh tkrh gS, tuktkA2A

lc&škc, jkrA jkst&jkstˇ, fnuA xlre&xškre, eSa fQjrk jgwWaA nj&esaA gok&fgjl, ykypA djnse&ge djrs gSa, eSa djrk jgwWaA djn&fdŤkA cnh&cqjkbZA f[kvky&fopkjA cnh f[kvky&cqjkbZ dk [ŤkyA xkgs&dĂhA xkgs u&dĂh Ăh ukA djne&eSaus dhA bZ&ŤsA fpuh&tSlkA b fpuh&Şslk, bl tSlkA vgoky&gkyA3A

cn&cqjkA c[kr&ulhcA cn c[kr&cqjs ulhc okykA ge&geA pw&tSlkA ge pw&gekjs tSlk, esjs tSlkA c[khy&pqxyh djus okykA xkfQy&xQˇyr djus okyk, lqLr, ykijokgA utj&utˇjA csutj&ŽhB, fuyTtA cs&fcukA ckd&MjA csckd&fuMjA cqxksŤn&dgrk gS ¼xqQˇru&dguk½A tuq&nklA rqjk&rqŁsA ik [kkd&iSjksa dh [kˇkd, pjąk şkwyA pkdj&lsodA4A

vFkZ:& gs djrkj! rw lnk dkŤe jgus okyk gSA rw ¼lcls½ cúk gS, rw cf[škšk djus okyk gS, rw ifoŹ gLrh okyk gS, rw lcdh ikyuk djus okyk gSA eSaus rsjs vkxs Şd fourh dh gS, ¼esjh fourh½ şŤku ls lquA1A

gs ¼esjs½ fny! rw lp tku fd Ťs nqfuŤk ukškoar gSA gs fny! rw dqN Ăh ugha leŁrk fd ¼ekSr ds Qfjšrs½ vtjkbZy us esjs flj ds cky idús gqŞ gSaA1A jgkmA

LŹh, iqŹ, firk, ¼lkjs½ ĂkbZ, ¼buesa ls½ dksbZ Ăh enn djus okyk ugha gS, ¼tc½ vkf[kj esa eSa fxŚWa ¼Ăko, tc ekSr vk xbZ½, tc eqnsZ dks nckus ds oDr dh uektˇ ¼rdchj½ iŽˇh tkrh gS, dksbZ Ăh ¼eqŁs ŤgkWa½ j[k ugha ldrkA2A

¼lkjh ftanxh½ eSa jkr&fnu ykyp esa fQjrk jgk, eSa cnh ds gh [Ťky djrk jgkA eSaus dĂh dksbZ usdh dk dke ugha fdŤkA ¼gs djrkj!½ esjk bl rjg dk gky gSA3A

¼gs djrkj!½ esjs tSlk ¼nqfuŤk esa½ dksbZ vĂkxk, fuand, ykijokg, ŽhB vkSj fuMj ugha gS ¼ij rsjk½ nkl ukud rqŁs dgrk gS fd ¼esgj dj, eqŁs½ rsjs lsodksa ds pjąkksa dh şkwy feysA4A1A

fryax egyk ƒ Ąk# „   ੴ lfrxqj izlkfnœ Ăm rsjk Ăkax [kyúh esjk phrqœ eS nhokuk Ăbvk vrhrqœ dj dklk njlu dh Ăw[kœ eS nfj ekxm uhrk uhrœƒœ rm njlu dh djm lekbœ eS nfj ekxrq Ăhf[kvk ikbœƒœ jgkmœ dslfj dqle fejxeS gjąkk ljc ljhjh pŽˇąkkœ panu Ăxrk tksfr busgh ljcs ijeyq djąkkœ„œ fĄkv iV ĂkaMk dgS u dksbœ vSlk Ăxrq oju efg gksbœ rsjS ukfe fuos jgs fyo ykbœ ukud fru nfj Ăhf[kvk ikbœ…œƒœ„œ  ¼iék ‰„ƒ½

in~vFkZ:& Ăm&Mj, vncA Ăkax&ĂkaxA [kyúh&xqRFkhA nsokuk&uškbZ, eLrkukA vrhrq&fojDrA dj&nksuksa gkFkA dklk&IŤkykA nfj&¼rsjs½ nj lsA ekxm&eSa ekaxrk gwWaA uhrk uhr&lnk ghA1A

rm&rsjkA djm&eSa djrk gwWaA lekb&lnkv, vkoktˇA ekxrq&eaxrkA ikb&nsA1A jgkmA

dqle&QwyA fejxeS&e`x en, dLrwjhA gjąkk&¼fgjąŤ½ lksukA ljhjh&škjhjksa ijA tksfr&LoĂkoA busgh&ŞslhA ijeyq&lqxaşkhA2A

fĄkv ĂkaMk&Ąkh dk crZuA iV&jsškeA dgS u dksb&dksbZ ugha iwNrkA oju efg&¼Ăys gh fdlh Ăh½ tkfr esaA rsjS ukfe&rsjs uke esasA fuos&fouezrk okysA fru nfj&muds nj ijA Ăhf[kvk&[kˇSjA3A

uksV:& vad 3 ls vkxs dk vad 1 crkrk gS fd ‘Ąkj „‘ dk Ťs igyk škcn gSA

vFkZ:&¼gs izĂw!½ eSa rsjs nj dk eaxrk gwWa, eSa rsjs nhnkj ds fyŞ lnkv ¼vkokt½ nsrk gwWa, eqŁs ¼vius nhnkj dh½ [kˇSj nsA1A jgkmA

rsjk Mj&vnc esjs fyŞ Ăkax ¼ds leku½ gS, esjk eu ¼bl Ăkax dks laĂky ds j[kus ds fy޽ xqRFkh gSA ¼rsjs Mj&vnc dh Ăkax ls½ eSa uškbZ o fojDr gks xŤk gwWaA esjs nksuksa gkFk ¼rsjs nj ls [kˇSj ysus ds fy޽ IŤkyk gS, ¼esjh vkRek dks rsjs½ nhnkj dh Ăw[k ¼yxh gqbZ½ gS, ¼bl okLrs½ eSa ¼rsjs½ nj ls lnk ¼nhnkj dh gh ekax½ ekWaxrk gwWaA1A

dslj, Qwy, dLrwjh vkSj lksuk ¼budks vifoŹ dksbZ ugha ekurk, Ťs½ lĂh ds škjhjksa ij cjrs tkrs gSaA panu lcdks lqxafşk nsrk gS, Şslk gh LoĂko ¼rsjs½ ĂDrksa dk gSA2A

jsške vkSj Ąkh ds crZuksa ds ckjs esa dksbZ Ăh euq"Ť iwN&rkN ugha djrk ¼fd budks fdl&fdl dk gkFk yx pqdk gS½A ¼gs izĂw! rsjk½ ĂDr Ăh Şslk gh gksrk gS, pkgs og fdlh Ăh tkfr esa ¼iSnk½ gqvk gksA

gs ukud! ¼izĂw nj ij vjnkl dj vkSj dg& gs izĂw!½ tks cans rsjs uke esa yhu jgrs gSa fyo yxk ds j[krs gSa, muds nj ij ¼j[k ds eqŁs vius nškZuksa dh½ [kˇSj MkyA3A1A2A

fryax egyk ƒ Ąk# …     ੴ lfrxqj izlkfnœ bgq ruq ekbvk ikfgvk fivkjs yhrúk yfc jaxkŞsœ esjS dar u ĂkoS pksyúk fivkjs fdm şku lstS tkŞsœƒœ gam dqjckuS tkm fegjokuk gam dqjckuS tkmœ gam dqjckuS tkm fruk dS ySfu tks rsjk ukmœ ySfu tks rsjk ukm fruk dS gam ln dqjckuS tkmœƒœ jgkmœ dkbvk ja³fąk ts FkhvS fivkjs ikbZvS ukm ethBœ ja³ąk okyk ts ja³S lkfgcq vSlk jaxq u MhBœ„œ ftu ds pksys jrús fivkjs darq fruk ds ikflœ şkwfú fruk dh ts feyS th dgq ukud dh vjnkflœ…œ vkis lkts vkis jaxs vkis unfj djsbœ ukud dkefąk darS ĂkoS vkis gh jkosbœ†œƒœ…œ  ¼iék ‰„ƒ&‰„„½

in~vFkZ:& ekbvk ikfgvk&ekŤk ds lkFk fyIr gks xŤkA ikfgvk&ykx yxk gqvk, fyIrA ¼uksV:&diús dks dksbZ iDdk jax pŽˇkus ls igys ued fQVdjh o lksMs dh ykx nh tkrh gSA lksMk, ued, vFkok fQVdjh dks ikuh esa Ąkksy ds diúk ml esa MqcksŤk tkrk gS; fQj jax ikuh esa Ąkksy ds og ykx okyk diúk mlesa Mky fnŤk tkrk gS½A yfc&thĂ ls, pLds lsA ycq&thĂ dk pLdkA jaxkŞs yhrúk&jaxk fyŤk gSA pksyk&škjhjA pksyúk&csdkj pksykA esjS dar&esjs ifr dksA ĂkoS&vPNk yxrk gSA şku&LŹh, tho LŹhA lstS&¼izĂw dh½ lst ij, izĂw ds pjąkksa esaA tkŞs&igqWapsA1A

fegjokuk&gs esgjoku izĂw! ja³fąk&¼jaxfąk½ og [kqyk crZu ftlesa fyykjh diús jaxrk gS, eWV, ekVhA FkhvS&cu tkŞA ethB&¼uksV&yksx ethB dks Ąkksy ds diús jaxrs FksA Ťs jax iDdk gksrk Fkk½A lkfgcq&ekfyd izĂwA2A

jrús&jaxs gqŞA dgq&dgksA vjnkfl&fourhA3A

lkts&lokjrk gSA unfj&esgj dh utjA djsb&djrk gS, djSA dkefąk&LŹh, tho LŹhA jkosb&ekąkrk gS, vius lkFk feykrk gSA4A

uksV:& vad 4 ls vxyk vad 1 crkrk gS ds ‘Ąk# …’dk Ťs igyk škcn gSA

vFkZ:& gs esgjoku izĂw! eSa dqckZu tkrk gwWa eSa lnds tkrk gwWa, eSa okjus tkrk gwwWa muls, tks rsjk uke flejrs gSaA tks yksx rsjk uke ysrs gSa, eSa muls lnk dqckZu tkrk gWwaA1A jgkmA

ftl tho&LŹh ds bl škjhj dks ekŤk ¼ds eksg½ dh ykx yxh gks, vkSj fQj mlus bldks ykyp ls jaxk fyŤk gks, og tho&LŹh ifr&izĂw ds pjąkksa esa ugha igqWap ldrh, DŤksafd ¼ftan dk½ Ťs pksyk ¼Ťs škjhj, Ťs thou½ ifr&izĂw dks ilan ugha vkrkA1A

¼ij, gkWa!½ vxj Ťs škjhj ¼fyykjh dh½ eWVh cu tkŞ, vkSj gs lTtu! bl esa ethB tSls iDds jax okyk izĂw dk uke&jax ikŤk tkŞ, fQj ekfyd&izĂw [kqn fyykjh ¼cu ds tho&LŹh ds eu dks½ jax ¼esa Mqcks½ ns, rks Şslk jax pŽˇrk gS tks dĂh igys ns[kk uk gksA2A

gs IŤkjs ¼lTtu!½ ftu tho&fLŹŤksa ds ¼škjhj&½pksys ¼thou uke&jax ls½ jaxs gqŞ gSa, ifr&izĂw ¼lnk½ muds ikl ¼clrk½ gSA gs lTtu! ukud dh vksj ls muds ikl fourh dj, Ăyk ukud dks Ăh muds pjąkksa dh şkwy fey tkŞA3A

gs ukud! ftl tho&LŹh ij izĂw [kqn esgj dh utj djrk gS mldks og vki gh lWaokjrk gS [kqn gh ¼uke dk½ jax pŽˇkrk gS, og tho&LŹh ifr&izĂw dks IŤkjh yxrh gS, mldks izĂw [kqn gh vius pjąkksa esa tksúrk gSA4A1A3A


TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh