श्री गुरू ग्रंथ साहिब दर्पण । टीकाकार: प्रोफैसर साहिब सिंह । अनुवादक भुपिन्दर सिंह भाईख़ेल

Page 10

jkx xwtjh egyk †œ gfj ds tu lfrxqj lriqj[kk fcum djm xqj ikflœ ge dhjs fdje lfrxqj ljąkkbZ dfj nbvk ukeq ijxkflœƒœ esjs ehr xqjnso eks dm jke ukeq ijxkflœ xqjefr ukeq esjk izku l[kkbZ gfj dhjfr gejh jfgjkflœƒœ jgkm œ gfj tu ds oM Ăkx oMsjs ftu gfj gfj ljşkk gfj fivklœ gfj gfj uke feyS fŹirklfgfefy laxfr xqąk ijxkflœ„œ ftu gfj gfj gfj jlq ukeq u ikbvk rs Ăkxghąk te ikflœ tks lfrxqj ljfąk laxfr ugh vkŞ fşkzxq thos fşkzxq thokflœ…œ ftu gfj tu lfrxqj laxfr ikbZ fru şkqfj elrfd fyf[kvk fy[kkflœ şkuq şkauq lrlaxfr ftrq gfj jlq ikbvk fefy tu ukud ukeq ijxkflœ†œ†œ ¼i`"B ƒ‚½

mPpkjąk: jkx xwtjh egyk †œ gfj ds tu lrxqj lriqj[kk fcum djm xqj iklœ ge dhjs fdje lrxqj ljąkkbZ dj nŤk uke ijxklœƒœ esjs ehr xqjnso eks dm jke uke ijxklœ xqjer uke esjk izku l[kkbZ gfj dhjr gejh jgjklœƒœ jgkm œ gfj tu ds oM Ăkx oMsjs ftu gfj gfj ljşkk gfj fivklœ gfj gfj uke feyS fŹirklfg fey laxr xqąk ijxklœ„œ ftu gfj gfj gfj jl uke u ikŤk rs Ăkxghąk te iklœ tks lrxqj ljąk laxr ugh vkŞ şk`x thos şk`x thoklœ…œ ftu gj tu lrxqj laxr ikbZ fru şkqj elrd fyf[kvk fy[kklœ şku şkau lrlaxr ftr gfj jl ikŤk fey tu ukud uke ijxklœ†œ†œ

uksV& bl škcn dh ckcr dbZ foŃkuksa us Ťg fy[kk gS fd xqŚ jkenkl th us vius fookg ds leŤ Ťg škcn xqŚ vejnkl th ds gtwj mPpkjąk fdŤk FkkA ij Ťs ckr ij[k dh dloVh is [kjh ugha mrjrhA lau~1552 esa xqŚ vejnkl th xqŚ xÌh ij cSBsA lu~ 1553 esa mUgksaus viuh yúdh chch Ăkuh th dh škknh tsBk th ¼xqŚ jkenkl th½ ds lkFk dh, rc mudh mez 19 lky FkhA xwŚ vejnkl th lu~1574 esa tksrh tksfr lekŞ vkSj xqŚ jkenkl th xqŚ cusA vius fookg ds 21 lky ckn xqŚ cusA rc rd os xqŚ ugha Fks cus, rc rd os škCn ‘ukud’ dk bLrseky djds dksbZ ckąkh mPpkjąk dk gd ugha j[krs FksA lks, Ťs škcn xqŚ jkenkl th ds fookg ds leŤ dk ugha gks ldrkA lu~ 1574 ds ckn dk gh gks ldrk gS tcfd os xqŚ cu pqds gqŞ FksA

in~vFkZ:& gfj ds tu& gs gfj ds lsod! LfrxqŚ&gs lfrxqj! lr iqj[kk&gs egkiqj[k xqŚ! fcum&fouŤ, fourhA djm&dŚWa, eSa djrk gwWaA xwj ikfl&gs xqŚ! rsjs iklA lfrxqj ljąkkbZ&gs xqŚ! rsjh škjąkA dhjs fdje&dhús d`fe, NksVs dhús edksúsA ijxkfl&izxV dj, jksšku djA1A

eks dm&eqŁs, esjs vanjA ehr&gs feŹ! Xqkjefr&xqŚ dh efr Ńkjk ¼izkIr gqvk½A izku l[kkbZ&izkąk ds lkFkhA dhjfr&dhfrZ, škksĂk, flQr lykgA jgjkfl&jkg dh jkfšk, ftanxh ds lQj okLrs [kpZA1A jgkm A

fŹirklfg&fŹIr gks tkrs gSaA fefy&fey dsA2A

fşkzx thos&ykgur gS muds thou dksA3A

şkqfj&izekRek lsA elrfd&ekFks ijA fy[kkfl&ys[k ¼škCn ‘thokfl’ vkSj ‘fy[kkfl’ škCn ‘thŞ’ vkSj ‘ys[k’ ds rqdkar iwjk djus okys Śi gSa½A ftrq&ftl esa, ftl ŃkjkA fefy tu&tuksa dks fey ds, izĂw ds lsodksa dks fey dsA4A

vFkZ:& gs egkiqj[k xqŚ! gs izĂw ds Ăä lRxqŚ! eSa, gs xqŚ! rsjs vkxs fourh djrk gWwa & Ñik djds ¼esjs vanj½ izĂw ds uke dk izdkšk iSnk djA gs lRxqŚ! eSa fuekąkk rsjh škjąk vkŤk gwWaA1A

gs esjs feŹ xqŚ! eqŁs izĂw ds uke dk izdkšk c[škA xqŚ dh crkbZ efr Ńkjk feyk gqvk gfj uke esjs thou dk lkFkh cuk jgs, bZšoj dh flQr lykg esjh ftanxh ds lQj ds fyŞ jkfšk iwWath cuh jgsA1A jgkm A

izĂw ds mu lsodksa ds cús gh ÅWaps ĂkXŤ gSa ftuds vanj izĂw ds uke ds okLrs J€k gS, f[kpko gSA tc mUgsa izekRek dk uke izkIr gksrk gS os ¼ekŤk dh r`"ąkk ls½ fŹIr gks tkrs gSa, lkşk&laxfr esa fey ds ¼muds vanj Ăys xqąk½ iSnk gksrs gSaA2A

ij ftu euq"Ťksa dks ijekRek ds uke dk Lokn ugha vkŤk, ftu dks izĂw dk uke ugha feyk, os cn~&fdLer gSa, mUgsa teksa ds ošk ¼esa leŁks, muds flj ij vkfRed ekSr gesškk lokj jgrh gS½A tks euq"Ť xqŚ dh škjąk esa ugha vkrs, tks lkşk&laxfr esa ugha cSBrs, ykgur gS muds thou dks, mudk thuk frjLdkj ŤksXŤ gSA3A

ftu izĂw ds lsodksa dks xqŚ dh laxfr esa cSBuk ulhc gqvk gS, ¼leŁks½ muds ekFks ij şkqj ls gh ĂkXŤškkyh ys[k fy[ks gqŞ gSaA gs ukud! şkUŤ gS lRlax! ftl esa ¼cSBus ls½ izĂw ds uke dk vkuUn feyrk gS, tgkWa xqjeq[kksa dks feyus ls ¼ânŤ esa ijekRek dk½ uke vk clrk gSA4A4A

jkx xwtjh egyk †œ dkgs js eu fprofg mneq tk vkgfj gfj thm ifjvkœ lSy iFkj efg tar mikŞ rk dk fjtd vkxS dfj şkfjvkœƒœ esjs ekşkm th, lrlafxfr feys lq rfjvkœ xqj ijlkfn ije inq ikbvk lwds dklV gfjvkœƒœ jgkm œ tufu firk yksd lqr cfurk dksb u fdl dh şkfjvkœ flfj flfj fjtdq lackgs Bkdq# dkgs eu Ăm dfjvkœ„œ ÅMs ÅfM vkoS lS dkslk frlq ikNs cpjs Nfjvkœ fru doąkq [kykoS doąkq pqxkoS eu efg flejuq dfjvkœ…œ lfĂ fuşkku nl vlV flşkku Bkdqj dj ry şkfjvkœ tu ukud cfy cfy ln cfy tkbZvS rsjk varq u ikjkofjvkœ†œ‡œ ¼i`"B ƒ‚½

mPpkjąk: jkx xwtjh egyk †œ dkgs js eu fprog mne tk vkgj gfj thm ifjvkœ lSy iFkj efg tar mikŞ rk dk fjtd vkxS dj şkfjvkœƒœ esjs ekşkm th, lrlaxr feys lq rfjvkœ xqj ijlkn ije in ikŤk lwds dklV gfjvkœƒœ jgkm œ tufu firk yksd lqr cfurk dksb u fdl dh şkfjvkœ flj flj fjtd lackgs Bkdqj dkgs eu Ăm dfjvkœ„œ ÅMs ÅM vkoS lS dkslk frl ikNs cpjs Nfjvkœ fru doąk [kykoS doąk pqxkoS eu eg fleju dfjvkœ…œ lĂ fuşkku nl vlV flşkku Bkdqj dj ry şkfjvkœ tu ukud cy cy ln cy tkbZŞs rsjk var u ikjkofjvkœ†œ‡œ

in~vFkZ:&dkgs&DŤwWa? fprofg&rw lksprk gSA fprofg mneq&rw mĐe fprork gS, rw ftdj djrk gS ¼’mĐe fprousa’ vkSj ‘mĐe djus esa QdZ Ťkn j[kus ŤksXŤ gSA jksth dekus ds fyŞ mĐe djuk gj Şd euq"Ť dk QtZ gSA xqŚ lkfgc us fpark fškdos fškdkŤrksa ls Ăjs xyr jkLrs ls jksdk gS½A tk vkgfj&ftl vkgj esaA ifjvk&iúk gqvk gSA lSy&škSy, pÍkuA rk dk&mudkA vkxS&igys ghA1A

ekşkm th&gs izĂw th! gs ekŤk ds ifr th! ¼ekşkm&ek+şkoA ek&ekŤkA şko&irh½A ijlkfn&Ůik lsA ije inq&lcls ÅWapk vkfRed ntkZA dklV&dkB, ydúhA1A jgkmA

tufu&ekWaA lqr&iqŹA cfurk&iRuh, x`fgąkhA şkfjvk&vkljkA fdl dh&fdlh dkA flfj&flj ÅijA flfj flfj&gjsd flj Åij, gjsd tho ds fyŞA lackgs&laoká, igqWapkrk gSA eu&gs eu!a2A

ÅMs&músA ÅMs ÅfM&mú múdsA lS&lSdúksa ¼škCn ‘lkS’ dk cgqopu½A frlq ikNS&ml¼dawt½ ds ihNsA cpjs&NksVs NksVs cPpsA Nfjvk&Nksús gqŞ gksrs gSaA pqxkoS&pksxk nsrk gSA efu efg&¼og dqat vius½ eu esaA flejuq&¼mu cPpksa dk½ şŤkuA [kykoS&dkSu f[kykrk gS? dksbZ Ăh dqN f[kykrk ughaA3A

“tSlh xxfu fQjarh ÅMrh, dijs ckxs okyhA

mg jk[kS phrq ihNS chfp cpjs, fur fgjnS lkfj lekyhA1A7A13A51A

¼xmúh cSjkxfąk egyk †½ lfĂ fuşkku&lkjs [ktkusA vlV&vkBA nl vlV&vBkjgA flşkku&flf€Ťka¼uksV& vBkjg flf€Ťksa esa ls vkB flf€Ťka cgqr izfl€ gSa&


vfąkek yfĄkek izkfIr; izkdkEŤ efgek rFkkA
bZfškRoa p ofškRoa p, rFkk dkekolkfŤrkA


vfąkek& cgqr gh lqĎe Śi gks tkukA yfĄkek&škjhj dks NksVk dj ysukA izkIrh&eu bPNr inkFkZ izkIr dj ysusA izkdkEŤ&vkSjksa ds eu dh tku ysukA efgek&škjhj dks cúk dj ysukA bZfškRo&viuh ethZ vuqlkj lcdks izsj ysukA ofškRo&lcdks ošk esa dj ysukA dkekolkbrk&dke okluk dks jksdus dh lŸkkA½

fuşkku&¼ukS½ [ktkus ¼lkjs txr ds ukS [ktkus feFks xŤs gSaA bu [ktkuksa dk ekfyd dqcsj nsork ekuk xŤk gS½


egkin~ešp in~ešp, ška[kks edj dPNikSA
eqdqUn dqUn uksykšp, [koZšp fuşkŤks uoA


ine&lksuk pkanhA egk ine&ghjs tokgjkrA la[k&lqUnj Ăkstu o diúsA edj&škLŹ foĐk dh izkfIr, jkt njckj esa lEekuA eqdanq&jkx vkfn dksey dykvksa dh izkfIrA dqan&lksus dh lkSnkxjhA uhy&eksrh ewaxs dh lkSnkxjhA dWNi&diús nkus dh lkSnkfxjhA dj ry&gkFkksa dh rfyŤksa isA ikjkokfjvk&ikj+voj, ml ikj o bl ikj dk NksjA4A

vFkZ:& gs eu! ¼rsjh [kkfrj½ ftl vkgj esa izekRek LoŤa yxk gqvk gS, ml okLrs rw DŤwWa ¼lnk½ fpark&fQØ djrk jgrk gS? tks tho izĂw us pÍkuksa esa iRFkjksa esa iSnk fdŞ gSa, mudk Ăh fjtd mlus¼mudks iSnk djus ls½igys gh cuk j[kk gSA1A

gs esjs izĂw th! Tkks euq"Ť lkşk laxfr esa fey cSBrs gSa, oks ¼OŤFkZ dh fpark&fQØ ls½ cp tkrs gSaA xqŚ dh Ůik ls ftl euq"Ť dks Ťg ¼vMksyrk okyh½ mPp vkfRed voLFkk fey tkrh gS, og ¼ekuksa½ lw[kh ydúh gjh gks xbZA1A jgkmA

¼gs eu!½ ekrk, firk, iqŹ, yksx, iRuh & dksbZ Ăh fdlh dk vkljk ugha gSA gs eu! rw DŤwWa Mjrk gS? ikyugkj izekRek gjsd tho dks LoŤa gh fjtd igqWapkrk gSA2A

¼gs eu! ns[k! dwat½ mú mú ds lSdúksa gh dkslksa ls vk tkrh gSa, ihNs mlds cPps ¼vdsys½ Nksús gqŤs gksrs gSaA mUgsa dksbZ f[kykus okyk ugha, dksbZ mUgsa pksxk ugha pqxkrkAog dwat vius cPpksa dk şŤku vius eu esa şkjh j[krh gS ¼vkSj, blh dks izĂw muds ykyu ikyu dk olhyk cukrk gS½A3A

gs ikyugkj izĂw! txr ds lkjs [ktkus vkSj vBkjg flf€Ťka¼ekuks½ rsjs gkFkksa dh rfyŤksa ij j[ks gqŤs gSaA gs nkl ukud! Şsls izĂw ls lnk lnds gks, lnk dqckZu gks, ¼vkSj dg& gs izĂw!½ rsjh cqtqZxh ds bl ikj ds vkSj ml ikj ds Nksj dk var ugha ikŤk tk ldrkA4 A5A

uksV& ‘lksn#’ ds škh"kZd ds rgr mijksä laxzg ds ikWap škcn vk pqds gSaA vc vkxs uŤk škh"kZd ‘lks iqj[kq’ vkjEĂ gksrk gS ftlds pkj škcn gSaA


&&ñ&&

jkx vklk egyk † lks iqj[kq

(ੴ)Şd vksvadkjlfrxqj izlkfnœ lks iqj[kq fujatuq gfj iqj[kq fujatuq gfj vxek vxe vikjkœ lfĂ fşkvkofg lfĂfşkvkofg rqşkq th , gfj lps fljtąkgkjkœ lfĂ thv rqekjs th, rwWa thvk dk nkrkjkœ gfj fşkvkogq largq th, lfĂ nw[k folkjąkgkjkœ gfj vkis Bkdq#, gfj vkis lsodq th, fdvk ukud tar fopkjkœƒœ

mPpkjąk: Şd vksvadkj lfrxqj izlknœ lks iqj[k fujatu gj iqj[k fujatu gj vxek vxe vikjkœ lĂ fşkvkog lĂfşkvkog rqşk th , gfj lps fljtąkgkjkœ lĂ thv rqekjs th, rwWa thvk dk nkrkjkœ gfj fşkvkog larg th, lĂ nw[k folkjąkgkjkœ gfj vkis Bkdqj, gfj vkis lsod th, fdvk ukud tar fopkjkœƒœ

in~vFkZ:& lks&ogA iqj[qk&¼iqfj šksrs bfr iqj"k:½ tks gjsd škjhj esa OŤkkid gSA fujatuq& ¼fuj+vatuqA vatuq&dky[k, ekŤk dk izĂko½ ftl is ekŤk dk izĂko ugha iú ldrkA vxe&vigqWap ¼xe&igqWap½A vikjk&v+ikj, ftldk nwljk fljk uk fey lds, csvarA lfĂ&lkjs tho ¼škCn ‘tho’ dk cgqopu½A nkrkj&jktdA Bkdq#&ekfydAƒA

vFkZ:& og ijekRek lkjs thoksa esa OŤkid gS ¼fQj Ăh½ ekŤk ds izĂko ls Åij gS, vigqWap gS vkSj csvar gSA

gs lnk dkŤe jgus okys vkSj lĂ thoksa dks iSnk djus okys gjh! Lkkjs tho rqŁs gesškk flejrs gSa, rsjk şŤku şkjrs gSaA gs izĂw! lkjs tho rsjs gh iSnk fdŤs gqŞ gSa, rw gh lĂ thoksa dk nkrk gSA

gs lar tuksa! Ml izekRek dk şŤku şkjk djks, og lkjs nq[kksa dk ukšk djus okyk gSA og ¼lĂh thoksa esa OŤkid gksus ds dkjąk½ LoŤa gh ekfyd gS vkSj LoŤa gh lsod gSA gs ukud! ml ds fcuk tho fcpkjs DŤk gSa? ¼ml gfj ls vyx thoksa dk dksbZ otwn ugha½A1A


TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh